/
  • Streaming + Download

    Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

      name your price

     

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

about

tento nosič začal ako nevinné splitko a skončil ako DIY kompilácia piatich kapiel zo slovenského HC/punk podzemia. pozbierali sme sa z každého kúta našej krajiny a prispeli svojou trochou. dúfame, že ťa bude táto výberovka baviť a spoznáš vďaka nej nové kapely, pesničky a ľudí. neváhaj nás kontaktovať. užívaj a počúvaj nahlas!

this record began as innocent split and ended up as DIY compilation of six bands from Slovak HC/punk underground. we are from every corner of our country and gave our bits of souls to this record. we hope you will like this compilation and get to know new bands, songs and people. don't hesitate to contact us. enjoy and play loud.

- DxFxFx / Na Smiech / Paskuda / Strata Vkusu / Via Anima

credits

released January 1, 2013

cover: Zločinec
booklet: BurinaArt
labels: Rotten Raven Rec, Burina Rec, Dead Roe Label
anti(c) 2013

tags

license

all rights reserved

about

Burina Records Slovakia

koncerty RBNSK:

11.8. Sereď / Ffud Fest

26.8. Banská Štiavnica / Jašterice Metal

1.9. Opatovce / Punkáči Deťom

2.9. Trebišov / Skapal pes fest
... more

contact / help

Contact Burina Records

Streaming and
Download help

Track Name: Dáša Fon Fľaša - Som svoj pes
SOM SVOJ PES (DxFxFx,2007)

mám svojho psa pri nohách
a neviem kto ťažší život má
či ja alebo on
kto ťažší život mal

dofajčím cigaretu
nepoviem pravdu svetu
a prečo?
a prečo by som mal?

cítim sa ako zbitý pes
veď to mám rád, ty to vieš
dym stúpa
veď to mám rád, ty to vieš

mám svojho psa pri
a kto slúži komu iba on vie
dym stúpa
a kto je pánom komu to iba on vie

I AM MY DOG

I've got my dog at my feet
I don't know who's got harder life
whether me or him
who's got that harder life

I'll smoke my cigarette
don't say my truth to the world
and why should I
tell my truth to the world?

I feel like a beaten dog
you know I like it a lot
smoke's rising up
you know I like it a lot

I've got my dog at my feet
who serves to who that's what he knows
smoke's rising up and who is master to who that's what that dog knows
Track Name: Dáša Fon Fľaša - Hudba neni šport a hitparády sú na kokot
HUDBA NENI ŠPORT A HITPARÁDY SÚ NA KOKOT (DxFxFx,2008)

kašlem na hitparády, všetko je klam
sú to iba šarády, krk na to dám
každé vydavateľstvo dopradu zaplatí
aby sa ten ich kôň ocitol v popredí
do klipu obsadia tancujúce pičky
hrnú sa hlasy, mejly, textové správičky
moderátor je kokot, o hudbe nemá páru
veď ani nemusí, stačí trocha bulváru
ak nemáš za sebou BMG ariolu
nevyhráš, nezarobíš si ani na kofolu
a ak máš za sebou veliké mocné špiny
aj tak nič nezískaš veď sú to kokotiny
hudba neni šport, hudba neni šport

MUSIC IS NOT A SPORT AND MUSIC CHARTS ARE STUPID

I can fuck the music charts, it's all lie
it's only stupid circus, believe me
every label pay in advance
so that their horse will be first
they pack video-clip with dancing sluts
votes, emails and messages are flowing
presenter’s an idiot, ain't got a clue about music
well, some gossip is absolutely enough
if you are not under major label
you will not win by any chance
and if you have some high connetions
you will win nothing anyway, it's all bullshit
music is not a sport, music is not a sport
Track Name: Dáša Fon Fľaša - Signály
SIGNÁLY (DxFxFx,2005)

každý z nás má svoje vlastné signály
koľko toho vlastne vydrží
aj tebe sa raz stane, že sa zobudíš
ráno s tým krutým poznaním
že toto nie je to, o čom si sníval
že toto nie je to, čo si chcel
ostáva len jedno, starý batoh nájsť
vykročiť, odísť niekam preč

ďaleko ďaleko ďaleko ďaleko
preč preč preč preč

toto je ten čas kedy treba dobehnúť
čo si nestihol, čo si nestihla
toto je ten čas kedy na otázku
či máš ostať alebo máš ísť, odpovedáš

ďaleko ďaleko ďaleko ďaleko
preč preč preč preč

SIGNALS

everyone has his own signals
how much can he withstand
you too will get up one morning
with that cruel knowledge
that this is not what you dreamed of
this is not what you wanted
you just have to find your old backpack
and walk away somewhere

far far far away

this is time when you need to catch up
what you haven't seen and lived
this is the time when you answer the question whether you should stay or you should go

far far far away
Track Name: Na Smiech - Nerozumiem
NEROZUMIEM
Nerozumiem fráze „duchom bohatý"
Nerozumiem vete že "sme si rovní"
Nemám žiadnu potrebu rozvíjať svoj svet
Stále je ľahšie veciam neporozumieť
Nechcem žiaden plameň, čo určil by mi smer
Nepotrebujem hľadať svoj vytýčený cieľ

Ako mám chápať niečie potreby?
Keď si neviem ujasniť základné pojmy
Nechápem významu slova interupcie
Kde chlap berie právo rozhodnúť o osude
ženy, ktorá vlastným plodom pohŕda
keď nie je to plod lásky, ale znásilnenia

*Voľba by mala byť na osobe, ktorej sa to týka. Nie na bastardovi, ktorý ten pocit nikdy nezažil a nikdy ho ani zažiť nemôže…

I DON'T UNDERSTAND

I don't see what means "to be rich in mind"
I don't get the sentence "we are all equal"
I don't need to develop my world
It is still easier to not understand
I don't want any flame to show me the way
I don't need to find my destination

How I should understand someone's needs?
When I am not able to see basic principles
I don't get the meaning of abortion
When man is taking the right to choose
From woman who disdains her own foetus
When it's not of love but rape

*the right to choose should be in the hands of affected person, not the bastard who cannot have the feeling and who never will
Track Name: Na Smiech - Sami sebe svetlom
SAMI SEBE SVETLOM

Opät nastala tá chvíla, keď v slovách hľadáš odpoveď na otázku svojho bytia
A činy? Si vymenil za pokoj, ktorý zapĺňa
to prázdno tvojho mizerného života
Nechápem ako ľahko bez boja
sa človek môže vzdať

Sami sebe svetlom
Sami sebe peklom
Sami sebe katom

Je čas nechať horieť oheň, čo osvetľuje trasu každej tvojej cesty novej
Ten pocit, keď sa ti život smeje, keď prvý krok vždy smeruje tam kde cesta nie je
Tak chráň si to svoje
kým na to ešte nárok máš

* Každý jedinec si je strojcom ako svojho šťastia, tak i svojho pekla. Preto nech sa jeho nenávistné pohľady, či zvaľovanie viny sústreďujú hlavne na osobu v zrkadle

LIGHT TO OURSELVES

The time is here again, in the words you're looking for the meaning of your life
And deeds? You changed them for ease which fills the blank space of your poor life
I don't understand how easy and without fight can man give up everything

We are light to ourselves
We are hell to ourselves
We are executioner to ourselves

It's time to set the fire which puts light
on all the new ways of yours
That feeling when life laughs at you, when the first step is always where there is no road
Protect what you have
until you still have right to it

*everyone of us is deviser of his or her own fortune and also hell. therefore the hateful look and blaming should be fix on the person in the mirror
Track Name: Na Smiech - Chlapci a chlapi (Kritická Situace cover)
CHLAPCI A CHLAPI (cover Kritická Situace)

Mráz svíjí kosti a spaluje kůži
a větve stromů šlahají do očí
Hustý dým rozežírá plíce
a v hlavě duní, to nepřítel útočí
Hlava už nebolí a nohy sami šlapou
a sníh za krkem už nestudí
Už ani nemyslíš na vyslobození
které to v tobě život probudí

Byli jsme chlapci a měli z nás být chlapi
a jsme jen stroje, které zabíjejí
Jak šelmy máme vostrý špičáky a drápy
a jako dobytek nás pobíjejí

Měli jsme v životě desítky ideálů
a teď máme jenom v zmrzlejch dlaní zbraň
Chtěli jsme žít podle toho, co nás baví
no a teď tu splácíme moc krutou daň.
V slzách a v krvi nás jiní utopili
v strachu bolesti a bahne násilí.
Rozsívat nenávist a smrt nás naučili
a z vraždení jsme už jako opilí.

* Kapela, ktorej sme týmto coverom chceli vzdať poctu za to, že vôbec bola…

BOYS AND MEN (cover Kritická Situace)

Frost bites the bones and burns the skin
And branches whips the eyes
Heavy smoke gnaws the lungs and head is exploding, it's attack of the enemy
No more pain in head, legs are going onward
snow is not freezing us anymore
You don't even think of freedom
which could be awakened by life

We were boys and we should have been men
but we are only killing machines
Like beasts we have fangs and claws
And we are slaughtered like cattle

We had a thousand ideals in our lives
and now we have only gun in frozen hands
We wanted to live the lives of our own
and now we pay the most brutal tax
They drowned us in tears and blood
in fear, pain and violence sludge
They tought us to spread hate and death
and we are drunk with killing

*we dedicated this cover to the band Kritická Situace, we are thankful just for they existed
Track Name: Na Smiech - Modré z neba
MODRÉ Z NEBA

Bez vízie zisku, bez akejkoľvek príčiny
sprav nesebecký čin
Ktorým vykúzliš úsmev v tvárach
tým menej šťastným
Tak málo stačí
aby sa život zmyslom naplnil
bez plytkých a prázdnych činov
aby si lásku sám v sebe nestratil nikdy

Aby sa nestratil ten pocit, ktorý Ti dáva silu odolávať každým ďaľším útokom na tvoje JA!
Neklaňať sa bohom, čo rozdávajú kúsok raja
a pomáhajú, len keď sú v blízkosti mediá...

* O televíznych anjeloch, ktorí dodávajú ľudom pravidelné dávky emócií priamo do ich domovov. O ľuďoch, ktorí profitujú na tzv. nezištnej pomoci, či smrti. O ľuďoch, čo nevedia, či zabudli, čo to znamená byť ľuďmi…

MAKING DREAMS COME TRUE

Do something unselfish, without vision of money without any reason
Make them smile
them who have been not so lucky
You don't need much
to fill the life with some sense
Without shallow and empty deeds
never lose love in yourself

Don't lose the feeling which gives you the strength to endure all the attacks on you
Don't bow to "gods" who help and hand out pieces of eden only when media are near

*about TV angels who deliver emotional doses straight to people's homes. about people who profit from so-called unselfish help or death. about people who don't know or forgot what it means to be people.
Track Name: Paskuda - Dobrá víla
DOBRÁ VÍLA

zazrel som vílu
ostal som nehybne stáť
jej krásny pohľad
nemohol som ísť spať
ostal som celú noc
pri nebeskom tanci
chcel som za ňou ísť
ale bál som sa, že sa stratí

bál som sa, že sa stratí

víchrica ma odviala
ďaleko do temného lesa
odfúkla ma strašne ďaleko
skoro bez známok života
vtom studený vánok
prešiel mi po tvári
zjavila sa v ňom víla
už nás nič neoddiali

GOOD FAIRY

I saw a fairy
I stood still
her beautiful look
I couldn't sleep
all night long
I watched divine dance
I wanted to go to her
but I was afraid she will vanish

I was afraid she will vanish

tempest blew me away
to the dark wood
it blew me far away
with no sign of life
suddenly cold breeze
touched my face
the fairy was in it
nothing can divide us now
Track Name: Paskuda - Kulista
KULISTA

bez nároku na odmenu ti vždy pomôže
len tak hoc čo ju nerozhodí
nikdy nešíri negatívnu energiu
ten kto ju pozná, vie o čom hovorím

naše cesty sa rozišli v dobrom
tráva a čokoláda nás vždy spoja
keď je veľa radosti, všetko je ľahšie
tak sa smejme až do smrti

keď vládne radosť, všetko je vždy ľahšie
tak stavajme základy na tom, čo nás spája

zmeny v živote sú niekedy ťažké
kto neskúsil, nevie
ale dobrí kamaráti ti pomôžu
pomôžu vždy v najhoršom

keď je veľa radosti, všetko je ľahšie
tak stavajme základy na tom, čo nás spája

život je krajší s ľuďmi s ktorými
nikdy nebudeš sám

KULISTA

she always helps you without any reward
she keeps calm
never spreads bad energy
you understand if you know her

our ways splited in good
grass and choc always joins us
it's always easier with joy
so let’s laugh till death

when the joy is here everything is easier
so build the basis on that what joins us

changes in life are sometimes hard
if you didn't undergo, you'll never know
but good friends will help you
in the worst situations

when the joy is here everything is easier
so build the basis on that what joins us

life is nicer with people
with whom you never will be alone
Track Name: Paskuda - Punk´s dead
PUNK´S DEAD

choďte všetci do piče
pojebané opice

PUNK'S DEAD

go to fuck yourself
you fucking monkeys
Track Name: Strata Vkusu - Ruiny
RUINY

v ruinách ľudskosti hľadá naše zvyšky
prehrabáva sa suťou odpadu
vďačný za každý kúsok
vzduchom sa šíri pachuť rozkladu
hľadá človeka medzi ľuďmi
hľadá iskru, ktorou by zapálil oheň

RUINS

in ruins of humanity he is looking for our remains
he digs in the waste and garbage
thankful for every piece
smell of decay in the air
he is searching for a human among people searching for the spark to light up the fire
Track Name: Strata Vkusu - Mestkie krysy
MESTKIE KRYSY

mestské krysy vyliezajú z dier
do špinavých smradľavých ulíc
bez vidín, plánov a očakávaní
žijú ako sa dá
mestské krysy vyliezajú z dier
prázdne dni strieda šialený smiech
nikto nemyslí na budúcnosť
každý deň sa snažia robiť iným
každý deň sa snažia ujsť z reality
zásady povýšili nad zákony
možno preto sú nežiadaní
v svete smiešnych pravidiel
nad ktorými dávno mávli rukou
mestské krysy vyliezajú z dier.

CITY RATS

city rats are coming out of holes
to the dirty stinking streets
without visions, plans and expectations
they live how they can
city rats are coming out of holes
empty days and mad laugh
no one thinks about the future
every day they try to live differently
every day they try to run from reality
they put their principles before laws
maybe that's why they are unwelcome
in the world of ridiculous rules
which they disregarded long time ago
city rats are coming out of holes
Track Name: Strata Vkusu - Všetko čo len chceš
VŠETKO ČO LEN CHCEŠ

ďalej než dovidí oko zákona
ďalej než sa končia cesty
ďalej za hranice nášho chápania
ďalej než svietia hviezdy
ďalej než počuť ľudské hlasy
ďalej než sa dajú kúpiť veci
ďalej než slová definujú cit
ďalej než smrť znamená koniec

ALL YOU WANT

further the eye of law can see
further the roads end
over the edge of our understanding
further the stars shine
further the voices can be heard
further the things can bought
further the words subscribe feelings
further the death means the end
Track Name: Strata Vkusu - Svitá
SVITÁ

po každej búrke nech je akokoľvek dlhá sa na oblohe ukáže slnko. rozveje mraky a vysuší mláky, tak chop sa šance, vstaň a utekaj. každú sekundu môžeš zmeniť svoj život, ZASTAŤ a vybrať sa opačným smerom. zodvihni hlavu, práve začína svitať –
toto je prvý deň tvojho nového života

DAWN

after every storm, no matter how long, the sun always appears. clouds disappear and sun dries puddles, so take your chance, get up and run. every second you can change your life, STOP and go other direction. raise your head, new day is raising - this is the first day of your new life.
Track Name: Via Anima - Vyššie a viac
VYŠŠIE A VIAC

toto nemôže byť všetko, ani zdaľeka nie, stále vyššie a viac, je to nekonečné. gigantické vzorce života a smrti, návratov a rovnováhy, neopísateľné kvantá pravdy sú tu. bez pochybnosti a strachu, číra existencia, bez váhania a nevedomosti, jasná myseľ.

HIGHER AND MORE

this cannot be everything, not even close, still higher and more, it's endless. monstrous schemes of life and death, of comebacks and equilibrium, indescribable amounts of truth are here. without any doubts and fear, pure existence, without hesitation and ignorance, clear mind.
Track Name: Via Anima - Len človek
LEN ČLOVEK

som len človek, to ospravedlňuje všetko

JUST A MAN

I am just a man, that excuses everything
Track Name: Via Anima - Hypnóza
HYPNÓZA

nevlastním nič
no mám úplne všetko

HYPNOSIS

I don't possess anything
but I have absolutely everything